Emerging Member of the WorldGBC

HuGBC

HuGBC Közgyűlés

Az egyesület tavaszi közgyűlése.

MEGHÍVÓ a HuGBC tavaszi Közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
 
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC), székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 29. elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt tavaszi Közgyűlésünkre.
 
Időpont: 
2017. április 11. (kedd) délután 14:00-18:00 óra.
 
Helyszín:
Roosevelt Conference Center (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., D épület, 1. emelet)
 
Budapest, 2017. március 10.
 
Tisztelettel:
 
Baross Pál
HuGBC elnök

A 2017. április 11-i HuGBC Közgyűlés részletes programjai és a napirendekhez csatolt mellékletek

Napirend előtt:

Tagjelöltek bemutatkozása
Levezető elnök megválasztása
Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők(3 fő) megválasztása
Szavazatszámláló bizottság (3 fő) megválasztása
Napirend elfogadása és tárgyalása

A Közgyűlés tervezett napirendje:

 1.     Alapszabály módosítás: székhelyváltoztatás, tisztségviselő választás módja
  Határozati javaslatok: 1.) Az egyesület székhelye a 1082 Budapest, Futó u. 47-53. címre módosul. 2.) A 2016. május 26-i Közgyűlés által elfogadott Alapszabályból törlésre kerül a helytelenül benne maradt 13.§ 1.3 pont, mely szerint "A tisztségviselőket a Közgyűlésen nyílt szavazással kell a jelöltek közül megválasztani."
 2.     Tisztségviselők helyszíni jelölése, jelöltállítás és tisztségviselő választás: elnök (1 fő), alelnökök (2 fő), elnökségi tagok (4 fő), valamint felügyelő bizottsági tagok (3 fő), és etikai bizottsági tagok (3 fő+1 fő póttag)
  Határozati javaslat: A hatályos, 2015. december 2-i HuGBC Közgyűlés által elfogadott Alapszabály 12.§ 1.6.5 pontja szerint történjen a tisztségviselő-választás.
 3.     2016. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása, a Felügyelőbizottság értékelése a jelentésről
  Határozati javaslatok: 1.) A Közgyűlés elfogadja a 2016-os évi felügyelőbizottsági értékelést. 2.) A közgyűlés elfogadja a 2016. évi közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót.
 4.     Tájékoztató a 2016. november 17-i Közgyűlés óta történt eseményekről, a 2017-es tevékenységterv és költségvetésterv elfogadása
  Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a tájékoztatót az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról, valamint a 2017-es tevékenység- és költségtervet.
 5.     Baross Pál leköszönő elnök összefoglaló beszámolója 3 éves elnöki tevékenységéről
  Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja Baross Pál leköszönő elnök beszámolóját 3 éves elnöki tevékenységéről
 6.     Tagfelvétel
 7.     Titoktartás szabályozása az Etikai Kódexben
  Határozati javaslat: A Közgyűlés által 2015. december 2-án elfogadott Etikai Kódex visszaállítja, mint 2.2. a Titoktartás követelményét következő szövegezéssel: Az Egyesület működésében érvényesülő főszabály a szabad információáramlás és átláthatóság. Kivételt képeznek azok az egyes jogszabály véleményezési felkérések vagy tanácsadói megbízások, ahol a Megbízó a munkában részt vevők számára titoktartási kötelezettséget ír elő. Ilyen esetekben a titoktartásra vonatkozó előírásra a szerződéses tartalom az irányadó.
 8.     Tagok ötletei, javaslatai, véleménye, napirenden kívüli kérdésekben (határozathozatal nélkül)

------------------------

Napirend kiegészítés javaslatok Dr. Szekér Lászlótól, melyeket az egyesület elnöke befogadott:

Alapszabály módosítás 1.:

Az egyesületnek nem lehet tisztségviselője olyan személy, aki kezdeményezte, vagy elfogadásával közreműködött olyan határozati javaslat megszövegezésében és elfogadásában, melyet később a bíróság törvénysértésre hivatkozva hatályon kívül helyezett. Amennyiben a tisztségviselő megbízatása érvényben van, akkor tisztségéről le kell mondania a jogerős bírósági határozatot követően. Amennyiben korábban történt a jogsértés, a későbbiekben nem tölthet be semmilyen tisztséget az egyesületben. Ezen előírás alól mentesülnek azok az egyesületi tisztségviselők, akik nem szavazták meg a törvénysértő határozatot.

Indokolás:

4 per volt eddig folyamatban az egyesület ellen a bíróságon, mivel négyszer terjesztették elő ugyanazok a személyek ugyanazokat a törvénysértő javaslatokat, amikről utóbb kiderült, hogy nem állják meg a helyüket, mert jogellenesek és törvényt sértenek. Ezeket a határozatokat a bíróság eddig már kétszer jogerősen hatályon kívül helyezte. Az egyesület feleslegesen költötte a pénzét ezekre a jogi eljárásokra, az egyesületet emiatt kár érte. Többször beigazolódott, hogy nincs szükség ilyen korlátozó, a tagság jogait csorbító rendelkezésekre. Vessünk véget annak a gyakorlatnak, hogy az egyesület tisztségviselője maradhasson az a személy, aki ilyen törvénysértő, mások tagsági jogait korlátozó rendelkezések kidolgozásában vesz, vagy vett részt.

Határozati javaslat: Az egyesületnek nem lehet tisztségviselője olyan személy, aki korábban kezdeményezte, vagy elfogadásával közreműködött olyan határozati javaslat előkészítésében, melyet a bíróság később törvénysértést megállapítva jogerősen hatályon kívül helyezett.

Alapszabály módosítás 2.:

Az egyesület a jövőben semmi olyan tevékenységet ne vállaljon, ami titoktartáshoz köthető.

Indokolás: Aki titkolózni akar, alakítson gazdasági társaságot, vagy titkos társaságot, de az egyesületben ne vállaljon olyan tevékenységet, ami titoktartáshoz köthető. Aki bármilyen titkos tevékenységben részt vesz, ne tölthessen be semmilyen egyesületi tisztséget.

Határozati javaslat:  Az egyesület nem vállalhat olyan feladatot, és nem végezhet olyan tevékenységet, mely titoktartáshoz köthető.

Tekintve, hogy a napirendi pontok jellege azt így kívánja, azok tárgyalását és a kérdések megvitatását a tisztségviselő választás előtt kérem napirendre tűzni.

Cél: a visszaélések, és a tagság pénze szükségtelen elherdálásának elkerülése.

Alapszabály módosítás 3.:

12§. 1.2. Kiegészítés: A Titkár a beérkezett javaslatokat, azok beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles az egyesület honlapján közzétenni és a tagoknak emailben megküldeni.

Indokolás: Mivel nem várható el a tagságtól, hogy minden nap felkeresse az egyesület honlapját, indokolt a közgyűlési anyagok emailben történő előzetes kiküldése, egyébként az alapszabály 11.§. rendelkezik arról, hogy a tagságot a honlapon történő közzététel mellett emailben is tájékoztatni kell a közgyűlés napirendi pontjairól, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak, a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Napirend kiegészítés javaslatok Dr. Szekér Lászlótól, melyeket az egyesület elnöke nem fogadott be:

Alapszabály módosítás 4.:

15.§.1.2.1. Elnöki tisztségre bármely rendes tag jelölhető és választható.

Indokolás: A bírósági ítéletekből is kiderült, hogy nem indokolt előírni a korábbi tisztségviselés követelményét legalább egy választási ciklus időtartamára, mivel „tapasztalt” tisztségviselők követtek el törvénysértéseket. Meg kell adni az esélyt minden rendes tagnak, hogy választható legyen az elnöki tisztségre, ezt egyébként az alapszabály 6.§.1.5. is kimondja. Az 1. sz. alapszabály módosítás elfogadása esetén különösen indokolt ezt a korlátozó szabályozást feloldani.

Alapszabály módosítás 5.:

16.§. 1.1. Alelnöki tisztségre bármely rendes tag jelölhető és választható.

Indokolás: A bírósági ítéletekből is kiderült, hogy nem indokolt előírni a korábbi tisztségviselés követelményét legalább egy választási ciklus időtartamára, mivel „tapasztalt” tisztségviselők követtek el törvénysértéseket. Meg kell adni az esélyt minden rendes tagnak, hogy választható legyen az alelnöki tisztségre, ezt egyébként az alapszabály 6.§.1.5. is kimondja. Az 1. sz. alapszabály módosítás elfogadása esetén különösen indokolt ezt a korlátozó szabályozást feloldani.

---------------------

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2017. április 11. (kedd) délután 14:30 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 2016. évi közhasznúsági jelentést, a 2016. évi pénzügyi beszámolót (mérleg és eredménykimutatás), a módosított Alapszabályt és Etikai Kódexet mellékletként csatoljuk, illetve jelen meghívót és annak mellékleteit a honlapunk eseményei között is közzétesszük a 2017. április 11-i dátumon. Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2017. március 27. 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

Részvételére feltétlenül  számítunk!

 

Időpont: 2017. április 11., - 2017. április 11.,
Helyszín: Roosevelt Conference Center
Cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., D épület, 1. emelet

Forrás: http://

<< Vissza a főoldalra